Tankar

Taking a break on the blog for a while to work on some bigger writing-projects.

Onsdagen den 16 Maj:
Sport är politisk pga av att den är idelogiskt symbolisk.

In english:
Sports is considered political because it is ideologically symbolic.

Tisdagen den 15 Maj:
Vad är innebörden av uttrycken ”Sudden death” och ”Straffspark” och vad lär de resten av samhället? 

In English:
What is the content of the expressions ”Sudden death” and ”Penalty Shot” and what do they learn rest of the society?

Måndagen den 14 Maj:
Ibland är det bra att lära sig av idrottshistorien, ibland är det inte det.

In english:
Sometimes it is good to learn from the sports history, somtimes it is not. 

Fredagen den 11 Maj:
Med Malmö FF:s vinst i det skånska derbyt så kan kanske stadsborna i Malmö börja att arbeta med sin egen identitet?

In english:
With Malmo FF:s win in the scanian derby maybe the citizens of Malmo can work with their own identity? 

Torsdagen den 10 Maj:
Idrotten är en av de kulurella sfärer som distinkt markerar kön, identiteter och olikheter.

In english:
Sports is one of the cultural spheres that most distinctively marks gender, identities and differences.

Onsdagen den 9 Maj:
Publik beteende och huligansim har förändrats i modern tid och kräver därför andra typer av åtgärder.

In English:
The audience behaviour and hooligansim has changed in modern times and this demands different actions.

Tisdagen den 8 Maj:
För att lösa komplexa problem måste man tillföra något istället för att avlägsna något.

In English:
To solve complex problems you have to supply something instead of eliminate something.

Måndagen den 7 Maj:
Attityderna omkring idrotten och utanför banan måste verkligen förändras.

In English:
The attitudes around the sports and outside the pitch really have to change. 

Fredagen den 4 Maj:
Var säker, Var övertygad!

In english:
Be clear, Be confident! 

Torsdagen den 3 Maj:
http://www.idrottensaffarer.se/sponsring/2012/04/klubben-stammer-fotbollforbundet
Oavsett hur orättvist behandlad du känner dig är det inte att rekommendera att stämma den organisation som du är direkt beroende av att ha en god dialog med.

In english:
Regardless  how unfair you feel that you have been treated it is not to recommend that you sue the oraganization that you are directly depended
to have a good dialog with. 

Onsdagen den 2 Maj:
Stora tuneringar i fotboll kan bli kraftfulla verktyg för att uppnå politiska resultat.

In english:
Big  tournaments in Football can be powerful tools to accomplish political results.

Tisdagen den 1 Maj:
Sport och fritid har haft en stor inverkan på dagens samhälle, kanske för stor inverkan?

In english:
Sports and Leisure have had a great impact on todays society, maybe to great impact? 

Måndagen den 30 April:
Nummer 25 och 26 igår och affären Zlatan-Milan bara växer och växer.

In english:
Number 25 and 26 yesterday and the business Zlatan-Milan just grows and grows.

Fredagen den 27 April:
Samhället behöver bli bättre på att mäta och värdera kvalitativa värden.

In english:
The society needs to be better to measure and value qualitative values. 

Torsdagen den 26 April:
Synen på kön i samhället är så fast i sin struktur att mänskligheten inte är medveten om alla aspekter relaterat till det.

In english:
The look upon Gender in society is so firm in its structure that mankind is not aware of all the aspects related to it.

Onsdagen den 25 April:
Samhället är ingen levande organism utan en institution upprättad av människan.

In english:
Society is not a living organism but an institution established by man.

Tisdagen den 24 April:
Att söka efter en bättre balans mellan individen och omgivningen kommer att utveckla båda.

In english:
To seek a better balance between the individual and the enviroment will develop both.

Måndagen den 23 April:
Att ge dina innersta idéer och tankar till omvärlden kommer att få den att växa.

In english:
To give you inner ideas and  thoughts to the world will make it grow. 

Fredagen den 20 April:
Det är viktigt att finna vägar att handskas med framgångar såväl som motgångar.

In english:
Its important to find ways to deal with success as well as setbacks.

Torsdagen den 19 April:
Varje sekund i livet är ett ögonblick att omvända saker till sin egen fördel.

In english:
Every second in life is a moment to convert things to one´s own advantage. 

Onsdagen den 18 April:
Att göra sig stor på någon annans svaghet riskerar att få motsatt effekt när vågskålen tippar över till den andra sidan.

In english:
To make yourself strong at someone else weakness can give the opposite effect when the scale tip over to the other side.

Tisdag den 17 April:
Fler valmöjligheter tar mer tid och resurser.

In english:
More Multiple choices take more time and resources.

Måndagen den 16 April:
Diplomati är alltid en vägvinnande strategi i all form av kommunikation.

In english:
Diplomacy is always a winning strategy in all forms of communication. 

Onsdagen den 4 April:
Utbildningssystemet måste bli bättre på att förbereda individen för arbetsmarknaden och livet.

In english:
The educational system needs to be better to prepare the individual for the working market and life.

Tidagen den 3 April:
Ett samhälle som kommunicerar mer och mer genom elektroniska hjälpmedel kommer att förändra sättet att kommunicera socialt och verbalt. Vilka effekter får det?

In english
A society that communicates more and more through electronic devices will change the way to communicate socially and verbally. What kind of effects will this give?

Måndagen den 2 April:
Vilket slags normsystem måste du skapa för att bli framgångsrik med din verksamhet och i ditt liv?

In english:
What kind of normsystem do you need to create to get successful in your business and in your life? 

Fredagen den 30 Mars:
Ibland förundras jag över att människan ser på sig själv med ett sådant stort allvar. För att säga sanningen – i längden och i det stora hela är inte ens en President eller Kung viktig.

In english:
Sometimes it amazes me that the human look at herself at such seriousness. Because to tell you the trouth – in the big picture and in the long run not even a President or a King is important.

Torsdagen den 29 Mars:
Att hitta människors drivkraft genom ökade krav är inte hela lösningen på problemet. Systemen borde också anpassa sig och att hitta varje individs egna drivkraft.

In english:
To find peoples drivning force with increased demands is not the whole solution to the problem. The system should also adapt and find every individuals own driving force. 

Onsdagen den 28 Mars:
Många människor försöker desperat att söka förklaringar som bekräftar och legitimerar deras trosuppfattningar. Det genererar mer trygghet och passar deras tolkning av verkligheten.

english:
A lot of people desperate tries to seek explanations  tha can confirm and legitimize their beliefs. This generates more safety and matches their interpretation of the reality.

Tisdagen den 27 Mars:
Mod har alltid ensidigt varit kopplat till kamp, med alla konsekvenser av det.

In english:
Courage has  always one-sided been connected to struggle, with all the Consequenses of it.

Måndagen den 26 Mars:
En uppföljning och ett avslut på den senaste Reviewn; Vilka cerfieringsmetoder gäller för livscoacher och vem är det som bestämmer och anser sig veta kriterierna för detta?

In english:
A follow-up and an end to my latest Review; Witch verification methods concern the lifecoaches and who decides and consider to know the criterion for this?

Fredagen den 23 Mars:
Världen talar om monster utan vett i samband med händelserna i Norge och Tolouse. För att tjäna ett par extra dollars är vi sedan hungriga på att visa våra barn hur de ska döda varandra och försöker att rättfärdiga det med att säga att vi behöver förberedda dem för vuxenlivet. Är det vettigt? 

In english
The world is talking about monsters without sense  in connection with the occurrences in Norway and Tolouse. Still to earn a couple of extra dollars we are hungry to in movies show our children how to kill eachother and then trying to justify it by saying that we need to prepair them for adult life. Is this (Common)sence?

Torsdagen den 22 Mars:
Språklig inflation blir ett allt större problem inom Journalismen. Starka ord i fel sammanhang får dem att förlora i styrka.  

In English:
Linguistic Inflation is a concept that becomes more of  a problem in Journalism. Strong words in wrong consitency makes them lose their strength.

Onsdagen den 21 Mars:
För att lösa den höga ungdomsarbetslösheten så behöver vi få mer kunskap om hur de reagerar och handskas med det samhälle vi har skapat åt dem.

In english:
To solve the high numbers of unemployment of youth people we need to get more understanding how they react to and handle the society that we have created for them.  

Tisdagen den 20 Mars:
Vi bor i ett bräckligt samhälle där människor uppmanas att låna mer pengar för att lösa sin skulder och för att konsumera lite mera. 

In english:
We are living in a fragile society where people are requested to lend more money to solve their depts and to consume some more. 

Måndagen den 19 Mars:
Att fly från dina problem kommer bara att hindra dig från att se lösningarna där du befinner dig.

In english:
To escape from your problems will only stop you from seeing the solutions where you are.

Fredagen den 16 Mars:
Fattigdom är en ospecifierad status. Vad associerar du med uttrycket och hur ska det mätas?

In english:
Poverty is an unspecified status. What do you associate with the expression and how is it measured?

Torsdagen den 15 Mars:
Att fokusera på att exportera vapen till krigande länder är inte bara oetiskt utan tar även fokus från att skapa mer bestående och kreativa lösningar som kan skapa mer arbetstillfällen.

In english:
To focus on export of weapons to countries at war is not just unethical but will also take focus from creating more lasting and creative solutions that can generate more jobs.  

Onsdagen den 14 Mars:
Den del av verklighet som samhället bestämmer sig för att mäta blir också den del som vi tror är verklighet. 

In english:
The part of the reality that society decides to measure is the part that we think is the reality. 

Tisdagen den 13 Mars:
Kom ihåg att Utbildning är Livslång och handlar om en förändring av din tolkning av verkligheten

In english:
Remember that Education is Lifelong and is about a change of your interpretation of the reality.

Måndagen den 12 Mars:
Istället för att döma ut din nästa, försök att förstå hans/hennes kulturella bakgrund, kanske det kan underlätta konflikten?

In english:
Instead of condemning your next, try to understand his/hers cultural background, maybe that will ease the conflict?

Fredag den 9 Mars:
Det mesta av det västerländska tänkandet är grundat på Platons skrifter, för 2500 år sedan. Skrifterna handlar om konflikter mellan stater, byar, människor och  inom människor. Kanske det är en del av orsakerna till världsproblemen?

In english:
Most of the western societys thinking is founded on Platos scripts, 2500 years ago. The scripts are about conflicts between states, villages, people and within people. Maybe this is some of the causes to the world problems?

Torsdagen den 8 Mars 2012:
Med tanke på att världens befolkning består av mer än 50% av kvinnor så tycks det en aning snålt att endast ge dem en dag på året när vi uppmärksammar dem extra nog.

In english:
Considering that world population consist of more than 50% by women, it seems mean just to give them one day a year when we notice them a little extra.

Onsdagen den 7 Mars 2012:
Den blivande ordföranden för AIK fotboll kanske inte bara blir bra på att bygga broar mellan supportrarna och ledningen av klubben, utan också mellan hans eget förflutna och framtiden. 

In english:
The becoming Chairman for AIK Football maybe not only will bee good for building bridges between the supporters and the management of the club, but also between his own past and the future. 

Tisdagen den 6 Mars 2012:
Vad beror det på att så många organisationer är så statiska i sitt bemötande av den enskilda människan, då vi vet att det oftast leder till förhöjda kostnader?

In english:
Wondering why so many organizations are so static in the meeting with the individual, when we know that in most cases it leads to extended costs?

Måndagen den 5 mars 2012:
Om du är Coach och känner till skillnaden mellan Coaching, Lärande, Konsultation, Handledning, Vägledning och Mentorskap, hur hanterar du maktbalansen mellan dig själv och den coachade så att processen kan mynna ut i bästa möjliga resultat?

in english:
If you are a Coach and knows about the differences between Coaching, Teaching, Consultation, Supervision, Guidance and Mentor ship, how do you handle the power of balance between you and the one who is coached so the process can flow into the best of results?

Fredagen den 2 mars 2012:
Den enda tävlingen som är viktig att vinna är den mot dig själv.

In english:
The only competition that is important to win, is the one against yourself.

Torsdagen den 1 mars 2012:
Opinionsbildare har ett större ansvar gentemot omvärlden än vad de kanske inser, även i ett samhälle där ansvarstagande blir allt mer ovanligt.

In english:
Opinion-formers have a bigger responsibility towards the world around them then they know, even in a society where taking responsibility is rare.

Onsdagen den 29 februari 2012:
Istället för att anklaga andra människor så kanske du ska börja med att se på dig själv? Kanske det är där förändringen bör börja?

In english:
Instead of accusing other people maybe you should start looking at yourself? Maybe that is where the change should start?

Tisdagen den 28 februari 2012:
Med en stark omgivande kultur blir det mindre utrymme för den enskilda individens identitet.

In english:
With a dominating surroundig culture there is less room for the individual identity.

Måndagen den 27 februari 2012:
Fler föräldrar bör uppmuntra sina barn att utveckla sina egna identiteter istället för att de ska leva genom sina förebilder och hjältar.

In english:
More parents should encourage their children to develop their own identities instead of living trough their rolemodels and heroes. 

Fredagen den 24 februari 2012:
I Zlatans biografi misslyckas han med en klassisk tvåfotsdribbling då han påstår sig avsky särbehandling, som han blev utsatt för i sin barndom. Ändå krävde han den av världens största klubb, som oavsett spelarstatus inte särbehandlar någon.

In english:
In Zlatans biography he fails with a classical twofeetdribble when he says that he hates special treatment, which he was exposed to in his childhood. Still he wanted it from the biggest club in the world, who give special treatment to nobody regardless of player status. 

Torsdagen den 23 februari 2012:
Med tanke på att människan är en social varelse och mår bäst när hon får bekräftelse i sitt spegeljag, kan man undra vem som uppfann den västerländska myten – ensam är stark.

In english:
Bearing in mind that the human is a social being and feeling at it´s best when confirmed in its looking-glass self, one can wonder who invented the western myth – alone is strong.

Onsdagen den 22 februari 2012:
http://www.fffi.se/2012/02/21/iran-kan-attackera-i-forebyggande-syfte/

När man anklagar någon för att inneha vad de inte har, kan panik utbryta hos den anklagade och resultera i irrationella beslut och ett behov av att attackera. Ingen attack kan dock utföras i förebyggande syfte.

In english:
When someone is accused of having something they don´t have, the accused can break out in panic, take irrational decisions and feel an urge to attack. However, no attack can be performed in prevention.

Tisdagen den 21 februari 2012:
http://www.netdoktorpro.se/gynekologi-obstetrik/nyheter/Var-fjarde-pappa-upplever-forlossning-som-laskig

Med tanke på många mäns acceptans för blod och obehag är det förvånande att så många blivande pappor känner att förlossningen, då ett nytt liv föds, är läskigt och groteskt.

In english:
Thinking about men´s acceptance of blod and nastiness it is astonishing that so many fathers to be feel that childbirth, when a new life is born, is horrible and grotesque.

Måndagen den 20 februari 2012:
Är ordet utanförskap påhittat av myndigheter för att sätta press på och kontrollera människor?

In english:
Is the word alienation made up by the authoritys to put pressure on and to control people?

Fredagen den 17 februari 2012:
Finansiell oro byggs upp av en värld med ökade valmöjligheter, vilket får fler och fler att sprida sina affärer. Detta tvingar bankerna att höja räntan på enskilda tjänster. För att motverka detta, samla fler affärer i en bank, håll en god relation och få ett bättre förhandlingsläge.

In english:
Financial turbulence is built up by a world with multiple choices, which influence people to spread their businesses. This force banks to increase their interests on individual services. To discourage this, gather more affairs in one bank, keep a good relation and get a better aspect of negotiation.

Torsdag den 16 februari 2012:
Västvärlden anklagar Arabvärlden för framställan av kärnvapen. Om vi återigen har fel, vad händer då med det framtida förtroendet? 

In english:
The Western world accuse the Arabic world of producing nuclear weapons. If we are once again wrong, what will happen to future trust?

Onsdagen den 15 februari 2012:
Att stärka socialsekreterarnas roll är en god tanke i följande artikel:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/alliansen-satsar-pa-socialsekreterarna_6851083.svd

En intressant tanke föds dock genast:
När kommer någon att ge de utsatta barnen större olikhet inför lagen, 
med tanke på att varje barn är olikt alla andra?

In enlish:
When will the law give vulnerable children more variety in judgement,
since every child is different from the other? 

Tisdagen den 14 februari 2012:
Människans inneboende goda sidor kväses av samhällets behov av reglering, som oftast skapar mer uppror och oreda än det tillrättalägger.

In english:
The inherent good sides in humans is put down by societys need to regulate, witch often creates more insurgency and disorder than it clears up.

Måndagen den 13 februari 2012:
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/onodiga-lakarbesok-gor-att-verkligt-sjuka-asidosatts

En artikel i en svensk nyhetstidnings som visar att samhället av idag lever på cirkelargument. Läs artikeln och fundera på detta:
De banala åkommorna, som läkarna idag uttrycker sig inte ha tid att behandla, kan komma att bli just de akuta och svåra åkommor de inte heller anser sig sig ha tid att behandla.

In English:
A debate in a swedish newspaper shows that society of today is based on what we in sweden call a circle argument. Read the article and think about this:
The most simple illnesses, that some doctors today express not having time to treat, can turn out to be exactly the acute and severe conditions they express neither having time to treat. 

Söndagen den 12 februari 2012:
Anständighet bör alltid i första hand kopplas till det personliga varumärket istället för till det arbete vi utför.
In english
Decency should always connect to your personal brand instead of to the work you perform.

Måndagen den 8 November:
Två fantastiska händelser i helgen som har fått hela Malmö att lyfta sig. Skytten tycks vara infångad och Malmö FF tog som förväntat det Allsvenska Guldet. Grattis MFF och lycka till i Europa nästa säsong. Hoppas att ni återigen sätter svensk klubbfotboll på kartan.

Lördagen den 6 November:
Jag kan många gånger förvånas över hur idrottsklubbar sällan har några andra planer annat än att förändra det sportsliga ledarskapet då motgångarna börjar komma. Detta trots att de mest framgångsrika klubbarna oftast jobbar med tydliga roller och kontinuitet i ett mer långsiktigt perspektiv.

Fredagen den 5 November:
Precis som i näringslivet och företagsvärlden bör prioriteringsordningen i förvaltarskapet av klubben vara: Klubben, Den operativa personalen och sist ledningens personliga status och förehavanden.

Ondagen den 3 November:
Intressant fråga ställd av Göran Lambertz, professor i idrottsvetenskap och docent i rättssociologi:
 Bör idrotten ha en roll som moralbildare och formare av rättsmedvetande? Vilken betydelse har i så fall medvetna regelöverträdelser, fusk, våld och allt striktare kontrollsystem?

Tisdagen den 2 November:
Den skånska jakten mot Lennart Johanssons pokal rasar vidare. Malmö FF och Helsingborg IF har dock stora ekonomiska underskott och måste sanera ekonomin då Allsvenskan har för dåligt marknadsvärde för att kunna räkna med betydande belopp av främmande kapital.

Måndag den 1 November:
Fler och fler storklubbar ägnar sig åt oansvarslösa ekonomisk metoder då de mer och mer förlitar sig på att externa finansiärer ska lösa de växande underskotten.

Lördagen den 30 Oktober:
Silvio Berlusconi, AC Milans ägare, är fotbollsvärldens största profil vad det gäller att använda ett lag för att tillförskaffa sig politiska fördelar.

Fredagen den 29 Oktober:
Återigen kan Malmö Redhawks bli något att räkna med då eldsjälen Percy Nilsson kan tänka sig att investera i föreningen.

Torsdagen den 28 Oktober:
De två avancerade lagen till Allsvenskan FC Syrianska och IFK Norrköping styrelser  har helt olika utgångspunkter vad det gäller det sportsliga ledarskapet. IFK anser att Göran Bergort är för orutinerad för fotbollens högsta serie och väljer att inte förlänga kontraktet. FC Syrianska verkar dock inte komma på tanken att byta ut Özkan Melkemichel. Det finns massor med exempel på när så kallade orutinerade tränare underifrån har lyckats bättre än rutinerade. Frågan är om IFKs styrelse är rätt ute? Ett ledarskap underifrån är inte lika färgad av det allmänna  ledarskapet i det svenska fotbollens finrum och har möjligheten att tillföra nya perspektiv. Något säger mig att FC Syrianska kommer att lyckas bättre än IFK Norrköping första året i Allsvenskan.

Onsdagen den 27 Oktober
Publikkrisen i Allsvenskan kan inte bara lösas genom att locka tillbaka folk till arenorna. Insatser måste även göras för att behålla dem, genom olika jippon och stämningsskapande åtgärder.

Tisdagen den 26 Oktober:
Spontan-idrott kontra föreningsidrott skapar inte bara olika talanger utan också olika människor till samhället

Måndagen den 25 Oktober:
Många spelaragenter måste återta den etik och moral de har förlorat.

Söndagen den 24 Oktober:
Hur kommer Kinas kapitalisering påverka världsidrotten?

Lördagen den 23 Oktober:
Grattis Syrianska FC till den Allsvenska platsen. Ni är en tydlig symbol för fungerande integration, modernt ledarskap och en kraft mot det nya politiska klimatet.