Babels Torn – Den felaktiga vägen

Det råder en tanke om att människan ska kunna skapa en globaliserad värld, där fysiska gränser suddas ut och människan strävar mot ett enat folk, ett språk och ett tankesätt. Detta skrivs om redan i bibeln. I första Moseboken, Kap. 11, på den tid då människorna talade ett enda språk och bebodde den babyloniska slätten, ville människan bygga en stor stad med ett torn som skulle nå upp till himlen och bli ett ståtligt monument över dem själva. Men då de skred till verket steg Gud ner från himlen och sa “Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och hädanefter ska inget vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger”.

Staden och tornet fick namnet Babel, vilket betyder förvirring eller förbistring, och herrens beslut gjorde att folken spred sig ut över jorden. En tolkning i avsnittet om Babels torn är att vid tider då människan strävar efter stora ting träder Gud in för att visa henne hur liten hon egentligen är och att människan måste ödmjuka sig inför Guds härlighet. Om jag går till sociologin, den vetenskap jag själv studerat och har en Filosofie Kandidat i, så går människans tanke om Babels torn i vår tid under ett annat namn – integration. Den sociologiska tanken om integrationen är en förening av separata delar till en större enhet. Det är länders politiska, ekonomiska och kulturella närmande till varandra, speciellt inom ramen för det europeiska samarbetet, som vi nu sett klara problem med och är anledningen till att Storbritannien faktiskt lämnat samarbetet. Bryssel är den babyloniska slätten och den politiska konstruktionen är ett försök att igen bygga Babels torn.

Tornet har växt i och med att medlemsländerna ökat i antal och då stora utmaningar i form av fördelningen i flyktingpolitiken uppstått har bristerna i bygget blivit allt mer påtagliga. En gudstroende människa kan se flyktingströmmarna som ett bevis på att herren prövar det nutida babyloniska tornet. Integrationen är också en potentiell fara för mänskligheten då strävande efter en enda enhet innebär en risk när konformiteten ökar. Konformitet inom vetenskapen psykologi/socialpsykologi är när en individ anpassar sig till en grupp för att passa in. När det råder en stark konformitet inom en grupp upphör individens inre moral om vad som är rätt och fel och anpassning sker i stället till gruppen. William Goldings roman Flugornas Herre är ett tydligt och obehagligt exempel på vad som inträffar i en grupp när gruppens informativa och normativa konformitet överskuggar individens inre kompass. Var det Guds vetskap om den mänskliga naturens vilja att skapa så hög konformitet som möjligt, som gjorde att han ansåg det nödvändigt att splittra folket på den babyloniska slätten?

Då hög konformitet råder tycks det alltså som att lärandet från omgivningen upphör och gruppens gemensamma idé om vad som är absolut rätt tar över. Det förefaller därför en aning märkligt att man från europeiskt håll fördömer det samma som man uppmanar till, det vill säga; tanken om nationalismen är farlig enligt EU, samtidigt som folket ska “luras” till att samlas under nya gemensamma värderingar såsom; människovärde, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincip och respekt för de mänskliga rättigheterna. Vackra politiska ord. Men har de någon betydelse när de väl utmanas? Det tycks inte så om vi ser till fördelningen i flyktingpolitiken och terrordådens ökning, med dådet på Drottninggatan i färskt minne. Europa har till och med försökt skapa sitt eget hockeylag för att bevisa sina principer, men då laget inte har någon historia att vila på är det naturligtvis svårt att utveckla några känslor inför det. Det historiska perspektivet är avgörande då det gäller att bygga något gemensamt, vilket jag försökt påvisa i min artikel, Les Bleu – medicinmännen mot en misslyckad integration.

Så hur undviker vi att bygga Babels torn och i stället strävar efter att ödmjuka oss inför Gud och fortsätter lära av varandra så människan och mänskligheten har möjlighet att fortsätta växa och utvecklas? Jo genom att slå vakt om våra historiska värderingar, vilka inte har med ras eller hudfärg att göra, och samtidigt utnyttja den tekniska innovationen för att lära oss om varandra. Öppenhet betyder inte öppna fysiska gränser. Öppenhet är kommunikation och internygration.

Niklas Liiv den 15 april 2017