Följa en dröm eller fylla en position

Pionjären och industrimannen Henry Ford sa en gång: ”Att tänka är det hårdaste arbete som finns, och det är väl anledningen till att så få gör det”.

Vi känner honom som en av industrialiseringens viktigaste personer och löpandebandprincipens uppfinnare. Då i en tid när marknaden framstod som omättbar – i en era där mänskligheten inte kunde få nog av T-Fordens svarta, blanka linjer eller av den unika hjulupphängningen. Den kostnadseffektiva produktionen som i praktiken innebar ett löpande band med tydlig rollfördelning pressade priset på T-Forden och möjliggjorde den för de stora massorna. 15 miljoner exemplar producerades mellan 1908 och 1927 och ”satte världen på hjul”.

Henry Fords modell med det löpande bandet spred sig snabbt till andra industrier och blev en vedertagen idé för att effektivisera produktioner och massproducera produkter. Urbaniseringen följde och människorna flyttade från landet in till städerna för att bli en del av det mänskliga kapitalet med förhöjd levnadsstandard. Människor kom närmre varandra och började utbyta tankar och idéer vilket in sin tur tog mänskligheten till nästa nivå, där tekniken utvecklades ytterligare och informationssamhället tog vid.

Rationalisering och differentiering inte bara följde i utvecklingens spår utan drev den också framåt vilket fick till följd att det blev allt svårare för människan att behålla sin plats vid samhällets löpande band. Ny teknik ersatte och tvingade henne att söka nya svar inom sig själv. Svar som kanske inte bara ledde individen på rätt väg utan också mänskligheten. Vägen mot en förut ouppnåelig dröm.

I Martin Luther Kings tal vid Lincoln Monumentet i Washington D.C bestod drömmen av att ”Nationen en vacker dag skall resa sig och göra den verkliga innebörden av sin troslära till verklighet. Att sanningen är självklar om att alla människor skapats som likar”. I Mr. L Kings dröm innebär den jämlikheten att ingen människa ska dömas efter sin hudfärg.

I nutidens kundorienterade samhälle där efterfrågan styrs av allt kortare cykler, baserade på trender och tillfälliga känslor, blir företagens omställningsprocesser allt mer kritiska och känsliga.

Arbetsmarknaden, en effekt av de kapitalistiska systemet och i den förenklade modellen bestående av arbetsgivare och arbetstagare, är ständigt otillfredsställd. Då efterfrågan hos en arbetsgivare uppstår genereras en eftersläpning i systemet vilket ofta innebär att efterfrågan dämpas innan platsen fylls. I bästa fall har utbudet matchat efterfrågan och tillväxten genererat en uppgång, i värsta fall blir det en kostnad som genererar en nedgång. Då utbudet dessutom ständigt måste kunskaps- och kapitalförsörjas för att bemöta kommande efterfrågan så blir kostnaderna för samhället höga.

För att delvis fylla gapet mellan de två aktörerna behöver den enskilda individen istället se över sina egna inre resurser för att skapa en efterfrågan som appellerar till en framtida marknad istället för att tillgodose nuets nyckfulla prognosmakare. Vi känner mycket väl till alla prognoser som på sikt tenderar att skapa en överproduktion på vissa yrkesroller eller viss kunskap, vilket i sin tur friställer överskottet som tvingas till olika omställningsprocesser för att finna alternativ till sin felaktiga inriktning.

Det blir därför allt viktigare att utgå från individens egna önskningar, tankar och funderingar när de befinner sig i förändringens inledningsskede. Att låta dem drömma och inse att fantasi och verkligheten ligger närmre varandra än vad de tror skapar en framtida arbetsmarknad där det mänskliga kapitalet är frigjort, effektiviserat och frånkopplat yttre omständigheter. En framtid där utbud och efterfrågan går hand i hand och där systemet bygger på förtroende och tillväxt.

Skolan måste finna bättre och träffsäkrare verktyg i sin studie- och yrkesvägledning där de egna valen tas på större allvar.

Undervisningen bör syfta till att så långt det är möjligt individanpassa pedagogik och metoder för att locka till bättre stimulans och kreativitet.

Företag måste utgå från att den framtida tillväxten ska ske genom det humana kapitalet, genom förbättrade rekryteringsmetoder och lyckade matchningar mellan tjänster och kandidater.

Den framtida arbetsmarknaden måste utgå från individ istället för som idag utifrån ett självskapande system som allt fler väljer att anpassa sig till trots att allt fler aktörer är otillfredsställd med regler och normer.