Näringslivet har nyckeln till lyckad integration

2420643-growth-and-graphEnligt en rapport från världsbanken till svenskt näringsliv ökar vi avståndet till de länder i världen som har bäst företagsklimat. Vi har en tudelad arbetsmarknad där gapet mellan arbetstagare och arbetsgivare är ett problem, vilket världsbanken pekar på. Klyftan ökar och det beror främst på krångliga regler i arbetsrätten och att arbetsgivarna tycker det är för dyrt att anställa. Sverige behöver fler reformer för att sänka trösklarna på arbetsmarknaden och få gapet att minska. Det finns en tillväxtvilja hos svenska företag men de hämmande effekterna som rekryteringsproblemen innebär har en bromsande effekt på utvecklingen. De reformer som nu föreslås är implementerade sedan tidigare i form av förändringar i arbetsrätten och sänkta skatter på företagande och arbete. Två nödvändiga åtgärder som vi bör fortsätta och arbeta med, men räcker det verkligen?

I en rekryteringsenkät som utformats av svenskt näringsliv pekar företagen framförallt på två önskvärda åtgärder för att rekryteringsprocessen ska bära bättre frukt i framtiden. Kostnaden för att anställa måste minska och tillgången på yrkeserfarna måste öka. Två variabler som under lång tid setts som huvudorsak till problemet. Ändå finns det hjälp att få i form av sänkta arbetsgivaravgifter och chans till kostnadsfri yrkesutbildning som matchar aktuell bransch och verksamhet. Uppläggen kan dessutom anordnas så att de trösklar som många talar om minskar i flera olika led med kortare platåer, där varje platå bestående av praktik, yrkesutbildning och lönebidrag är ett litet steg mot en full anställning utan statligt stöd.

Två målgrupper på svensk arbetsmarknad som bär den största bördan av den rådande arbetslösheten är ungdomar och invandrare, vilka ofta saknar den yrkeserfarenhet som arbetsgivarna kräver. Dock finns också otaliga exempel från verkligheten där högutbildade nysvenskar ignoreras på den svenska arbetsmarknaden, till fördel för svenskfödda med sämre utbildning och yrkeserfarenhet. Detta är ett systemfel som bör ses över. I en allt mer globaliserad värld med stor konkurrens har svenska företag inte råd att förbise arbetskraft på felaktiga grunder. Oliktänkande eller annan kulturell bakgrund får inte vara godtagbara anledningar till selektering i anställningsförfarandet. Svenska företag har inte råd med konformitet som gör att allt fler företag flyttar utomlands. För att öppna upp och internationaliseras i högre grad än vad som görs idag måste företagare bli mer vänligt inställda till mångfald och nya perspektiv. För att inte ytterligare halka efter i den globala konkurrensen måste vi inse att hjälp behövs för att vi ska utvecklas och skapa framtida företag som är svenska i botten men som genom en utökad integrering tar en större plats på den internationella marknaden.

Genom att förändra attityder och lägga undan förutfattade meningar om det vi inte känner till har vi en möjlighet att minska gapet, hyvla ner trösklarna och bygga en dynamisk och vital arbetsmarknad som skapar nya arbetstillfällen och bjuder in det rådande utanförskapet.

 

Niklas Liiv den 31 Mars 2014