Makt och Frihet

1015864-chain-linksDet individuella samhället får allt större genomslagskraft i den moderna världen. Det blir viktigare att hitta en identitet inom sig själv, dit vi kan söka oss under de stunder och ögonblick vi hamnar på villovägar. Att hitta sig själv i personlig utveckling blir viktigare än att göra karriärsmässiga val som ska räcka många år framöver. I en tid för länge sedan valde många att gå i sina föräldrars fotspår vad det gällde val av arbete, livsstil och sociala sammanhang. Det var vad som förväntades av de arvtagare som skulle föra vidare en familjs traditioner, kultur och tankesätt. Vi höll oss till de få vägar som fanns utstakade framför oss och när det vid enstaka tillfällen uppenbarade sig ett vägskäl på resan så var alternativen tydliga och minimala och valet tog relativt liten tid i anspråk.

I dag översköljs vi av valmöjligheter i alla dess sammanhang. Dofter, smaker och nyanser exploderar i vår omgivning och ger oss så många alternativ att det blir ogripbart. I det ambivalenta tillstånd många befinner sig i finns det oseriösa aktörer som med olika metoder försöker att tjäna pengar på fenomenet. Allt fler verktyg erbjuds för att sortera bland alternativen, där det finns en tydlig affärsidé bakom och där metoden i sig blir ett ändamål för att försöka få varje individ att ägna mer tid åt att välja bland alla uppslag och förslag. När personen som varit utsatt för alla dessa påtryckningar slutligen gör sitt osäkra och föga absoluta val så startas en ny process, där det görs allt för att vi ska byta till en ny aktör.

Detta utsätts människor för varje dag och under ständigt nya former. En del väljer att hålla sig kvar vid ett alternativ medan allt fler väljer att utnyttja valfriheten för att försöka ta makten i egna händer. I ett förvirrat tillstånd, där individen inte har någon möjlighet att påverka de övertalningsprocesser den ständigt utsätt för, finns åtminstone möjlighet att hota varje aktör att gå över till någon annan om de egna önskemålen och förväntningarna inte uppfylls. Misstänksamheten och otroheten är själva tanken med hela konceptet och på dessa fundament vilar idén om valfriheten, som ett verktyg för den enskilda människan att skapa makt över sitt eget liv.

Men vad är det för slags makt vi skapar genom hot och bortval och hur påverkar det samhället och individen på djupet? Varför väljer vi att skapa ett system som bygger på misstänksamhet, hot och rädslor och vad för typ av relationer bygger det mellan aktör och individ?

Det vore istället önskvärt att vi kunde omkonstruera detta förhållande och bygga ett nytt system, byggt på långsiktighet och förtroende och som på sikt skulle skapa större trygghet och kontinuitet för båda parter. Ord och innebörder som många strävar efter men så få har möjlighet att skapa i de förhållande vi lever under idag.

Makt och frihet är två intressant begrepp som tål att studeras i flera olika perspektiv och analyseras på en djupare nivå för att utvinna största möjliga tillfredställelse ur dem som inte bara sätter individen och samhället i centrum utan som även ifrågasätter hela begreppsapparaten.

Niklas Liiv den 15 Augusti 2013